СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

 

"Уеб Финанс Холдинг" АД е с едностепенна система на управление, като към настоящия момент Съвета на директорите на дружеството е в състав:

 

Боян трифонов Минков – Председател на СД

Димитър Илиев Жилев – Зам.-председател на СД

Калин Митков Митев – Изпълнителен директор

 

Дружеството се представлява само заедно от Изпълнителния директор Калин Митков Митев и Димитър Илиев Жилев – Зам. - председател на СД.

УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД

ТОЗИ УЕБСАЙТ Е СЪЗДАДЕН ОТ