СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

 

"Уеб Финанс Холдинг" АД е с едностепенна система на управление, като към настоящия момент Съвета на директорите на дружеството е в състав:

 

Боян трифонов Минков – Председател на СД

Милена Юлианова Ангелова – Зам.-председател на СД

Стефан Красимиров Петков – Изпълнителен директор

 

Дружеството се представлява само заедно от Изпълнителния директор Стефан Красимиров Петков и Милена Юлианова Ангелова – Зам. - председател на СД.

УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД

ТОЗИ УЕБСАЙТ Е СЪЗДАДЕН ОТ