ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 

Към 31 декември 2012 г. Уеб Финанс Холдинг АД обслужва две облигационни емисии емитирани 2009 г и 2012 г с общ размер на текущото задължение 39 902 хил. лв (респ. задължение през 2011 г.: 20 136 хил. лв.; през 2010 г.: 20 112 хил.лв.).

 

Условия на облигационните заеми:

 

Емисия – 2009 г.

 

Вид и клас на облигациите: обикновени, безналични, лихвоносни, поименни, свободно прехвърляеми.

 

Номинална стойност на една облигация 1 956 лв. (1 000 евро)

 

Общ брой на издадени облигации – 10 000 броя

 

Размер на облигационния заем: 19 558 хил.лв. (10 000 хил. евро)

 

ISIN код: BG 2100013098

 

Срочност: 5 години

 

Период на главнични плащания: на 10 части, на всеки 6-ти месец, считано от 19.02.2014 г.

 

Лихва: 9 % проста лихва

 

Период на лихвено плащане: 6-месечен

 

Падеж: 19.08.2016 г.

 

Обезпечение по заема е особен залог на вземания, възникнали на основание сключени банкови сделки от кредитни институции, в т.ч. договори за кредити с физически и юридически лица придобити от Уеб Финанс Холдинг АД по силата на договори за цесия.

 

Емисия – 2012 г.

 

Вид и клас на облигациите: конвертируеми, безналични, лихвоносни, свободно прехвърляеми.

 

Номинална стойност на една облигация 1 956 лв. (1 000 евро)

 

Общ брой на издадени облигации – 10 000 броя

 

Размер на облигационния заем: 19 558 хил.лв. (10 000 хил. евро)

 

ISIN код: BG2100023121

 

Срочност: 7 години

 

Период на главнични плащания: еднократно на падеж заедно с последното лихвено плащане

 

Лихва: 8 % проста лихва

 

Период на лихвено плащане: 6-месечен

 

Падеж: 16.11.2019 г.

 

Обезпечение по заема са ипотеки върху недвижими имоти, учредени в полза на банката довереник. Облигациите са конвертируеми в обикновени акции след изтичане на 6 (шест) месечен срок от датата на издаване на облигационната емисия; всеки облигационер ще има право да заменя /конвертира/ притежаваните от него облигации в такъв брой акции, съответстващи на актуалното към момента на замяната конверсионно съотношение.
Проспект за Публично предлагане на облигации.


Процедура за конвертиране.


Уведомление за конвертиране.

УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД

ТОЗИ УЕБСАЙТ Е СЪЗДАДЕН ОТ