НОВИНИ

 

Считано от 15 април 2014 година в Търговския регистър е обнародвана промяна на фирмата на дружеството от „Финанс Консултинг“ на „Уеб Финанс Холдинг“. Всички останали обстоятелства индивидуализиращи дружеството – правна форма, ЕИК, адрес на управление, състав на съвета на директорите и начин на представляване – остават непроменени.

УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД

ТОЗИ УЕБСАЙТ Е СЪЗДАДЕН ОТ