Животозастрахователна Компания „Съгласие” АД има за основна дейност животозастрахователна дейност. С Решение № 1211-ЗЖ от 20.12.2006 г. на Комисията за финансов надзор Дружеството получава лиценз за извършване на застрахователна дейност на територията на Република България за следните видове застраховки: застраховка „Живот” и рента; застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд; и „Допълнителна застраховка”.

 

„Кеш Адванс България” ЕООД. е дружество регистрирано през 2017 година с предмет на дейност отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства.

 

„Служба за трудова медицина Хипократ” ЕООД. е дружество регистрирано през 2011 година, с основна дейност организиране на служба по трудова медицина.

 

„Конкорд Асет Мениджмънт” АД е управляващо дружество и е получило разрешение за извършване на дейност като управляващо дружество № 389-УД от 15.06.2005 г. с лиценз, издаден от Комисията по финансов надзор, за осъществяване на следните дейности: управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен тип; управление, в съответствие със сключен с клиента договор, на индивидуален портфейл, включително такъв на институционален инвеститор, включващ финансови инструменти, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента; предоставяне на инвестиционни консултации относно финансови инструменти. Към 31 декември 2012 г. дружеството управлява дейността на и инвестиционно дружество от отворен тип Конкорд Фонд-2 Акции АД (бивш БенчМарк Фонд-2 Акции) и 9 взаимни фонда – договорни фондове Конкорд Фонд-1 Акции и облигации (бивш БенчМарк Фонд-1 Акции и облигации), Конкорд Фонд-3 Сектор недвижими имоти (бивш БенчМарк Фонд-3 Сектор недвижими имоти), Конкорд Фонд-4 Енергетика (бивш БенчМарк Фонд-4 Енергетика), Конкорд Фонд-5 Централна и Източна Европа (бивш БенчМарк Фонд-5 Централна и Източна Европа), Конкорд Фонд-6 Паричен (бивш БенчМарк Фонд-6 Паричен),ДФ „Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд“, ДФ „Стандарт Инвестмънт Балансиран Фонд“, ДФ „Стандарт Инвестмънт Международен Фонд“ и ДФ „Стандарт Инвестмънт Консервативен Фонд“, както и предоставя услуги по управление на индивидуални инвестиционни портфейли, включително на институционални инвеститори.

 

„БМ Лизинг” ЕАД е дружество регистрирано през 2003г. с основна дейност - финансов лизинг на транспортни средства, специализирана техника, производствено оборудване и имоти.

 

„Съгласие Инс Брокер” ЕООД има за основна дейност извършване на застрахователно посредничество по възлагане от потребител на застрахователни услуги и презстрахователно посредничество по възлагане от застраховател, осигурително дружество или презастраховател, както и други, незабранени със закон търговски дейности. Дружество „Съгласие Инс Брокер” ЕООД притежава удостоверение №306-3Б/29.07.2011 г.за регистрация по реда на чл.160, ал.1 от Кодекса за застарховането и е вписано в публичния регистър по чл.30, ал.1, т.9 от Закона за КФН.

 

„Тао Билдинг” ЕООД е дружество регистрирано през 2001 година, с основна дейност строителство и отдаване под наем на офисни и административни сгради. Основният актив, който дружеството стопанисва и експлоатира е сграда „Тао“, находяща се в г град София, бул. Тодор Александров.

 

„Ефко груп” АД е дружество регистрирано през 2008 година с основна дейност – застрахователно посредничество.

 

„Контрол и Инженеринг” АД е с основна дейност: хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги; дизайн, покупка, строеж, обзавеждане и управление на недвижими имоти с цел продажба.

УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД

ТОЗИ УЕБСАЙТ Е СЪЗДАДЕН ОТ